Home / post / BA,BED ,BSW प्रथम वर्षमा अध्ययनरत् विद्यार्थीहरुको आन्तरीक मूल्याकंन परीक्षाको कार्य तालिका प्रकाशित सम्वन्धमा । /

BA,BED ,BSW प्रथम वर्षमा अध्ययनरत् विद्यार्थीहरुको आन्तरीक मूल्याकंन परीक्षाको कार्य तालिका प्रकाशित सम्वन्धमा ।