Home / publication / सूचना /

Download

सूचना
दमक बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह (वि.वि.एस) चौथो वर्ष (२०७५) का विद्यार्थीहरुको नि.शुल्कताका लागी पेश गरेका निवेदनको आधारमा लिएको अन्र्तवार्ता र स्व.वि.यू.को सिफारीस समेतका आधारमा निम्नानुसार नि.शुल्कता पाउने विद्यार्थीहरुको नामावली प्रकाशन गरीएको छ ।