Home / post / शिक्षक आवश्यकता । /

दमक बहुमुखी क्याम्पस दमक झापामा तपशिल बमोजीम पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएको हुँदा इच्छुक नेपाली नागरिकहरुवाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।